Get more about AP

ico.companyprofileTake Charge of Your Future

AP gives you the academic skills you need in college and can also

give you more time to concentrate on the subjects that interest you.

 

ico.whatweofferGet the AP Credit You've Earned

Your 2017 AP Scores will be online in july,it can earn

you valuable credit and placement in college.

 

《记承天寺夜游》(jì chénɡtiānsì yèyóu)

 苏轼 (sūshì)

元丰六年十月十二日夜,解衣欲睡,月色入户,欣然起行。念无与为乐者,遂至承天寺寻张怀民。 怀民亦未寝, 相与步于中庭。 庭下如积水空明, 水中藻荇交横, 盖竹柏影也。 何夜无月? 何处无竹柏? 但少闲人如吾两人者耳。

《送杜少府之任蜀州》(sònɡ dùshǎofǔ zhī rèn shǔzhōu)

                                         唐代 王勃(Tang Danstry wánɡbó)

城阙辅三秦,(chénɡquè fǔ sānqín)

《锦瑟》(jǐnsè)

                    李商隐(lǐshānɡyǐn)

锦瑟无端五十弦,(jǐnsè wúduān wǔshí xián)